=autoTotal){clearInterval(autoIntr);}else{setEffect((now=current+1)>=pageTotal0:now);autoCount++;}},);}functionsetEffect(cur){if(!){showItem(cur);current=cur;return;};if(isInit){switch(){case"scrollx":="relative";=total*+"px";=-current*+"px";break;case"scrolly":="relative";=-current*+"px";break;case"fade":="relative";break;};for(vari=0;i=fadeStep){clearInterval(fadeIntr);=-+"px";current=cur;}else{=-getMove(left)+"px";==fadeStep){clearInterval(fadeIntr);=-+"px";current=cur;}else{=-getMove(top)+"px";==fadeStep){clearInterval(fadeIntr);_cont[current].=0;_cont[cur].=1;current=cur;}else{varper=fadeCount/fadeStep;_cont[current].="alpha(opacity="+(1-per)*100+")";_cont[current].=1-per;_cont[cur].="alpha(opacity="+(per*100)+")";_cont[cur].=per;};},);break;};}functiongetSpeed(s){varflag=(cur-current)<0-1:1,end=cur*s,here=(cur-flag)*s,oFirst=_cont[0];current==0&&(="static");if(current+1==total&&cur==0){flag=1;end=(current+1)*s;here=current*s;="relative";=="scrollx"=end+"px":=end+"px";};return{t:0,distance:flag*s,end:end,here:here}}在zài职zhí者zhě梦mèng见jiàn爸bà妈mā有yǒu外wài遇yù,预yù示shì着zhe自zì己jǐ将jiāng会huì得dé到dào上shàng司sī的de赏shǎng识shí,得dé到dào职zhí位wèi的de提tí升shēng。">

软银支付|信息市场|币安网|eos|okex|中国纪委国家监委网站|北京纪检监察网 | 火币网|信息新闻|分类信息